Zásady ochrany osobních údajů

 

1. Zásady

1.1. Společnost TICK TACK, s. r. o., se sídlem Vrchlického 1321/5b, IČ: 01613707, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 209292 (dále jen TICK TACK“), jako provozovatel aplikace s názvem SVEZ.SE určené pro mobilní zařízení, zejména chytré telefony a tablety a dispečinku (call centra), jejímž prostřednictvím lze objednat přepravu osob ( dále jen „Aplikace“), je provozovatelem osobních údajů uživatelů získaných prostřednictvím Aplikace.

1.2. Společnost TICK TACK jako provozovatel osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení“) a zákonem č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinností provozovatele vyplývajících z Nařízení provozovatel připravil v souladu s Čl. 13 a 14 Nařízení tuto Informaci o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“)

1.3. Společnost TICK TACK určila v souladu s Čl. 37 Nařízení odpovědnou osobu, kterou lze kontaktovat na gdpr@svez.se.

1.4. Společnost TICK TACK zpracovává osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

a) uživatelů Aplikace, kteří si v Aplikaci vytvoří účet (profil) nebo používají Aplikaci bez vytvoření účtu (profilu) a mají zájem prostřednictvím Aplikace vytvářet objednávky pro přepravu osob, kurýrní služby, včetně firemních zákazníků (dále jen „Uživatel“), a

b) adresátů zásilek při objednání kurýrních služeb,

c) uživatelů Aplikace, kteří se zaregistrují v Aplikaci jako poskytovatelé taxislužby nebo kurýrních služeb (dále jen „Řidič“).

1.5. Informace o zpracovávání osobních údajů při používání Elektronické peněženky a nákupu jízdenek na veřejnou dopravu u vybraných dopravců prostřednictvím Aplikace je předmětem zvláštního dokumentu dostupného na https://svez.se/penezenka.

 

2. Uživatelé

2.1. Společnost TICK TACK při používání Aplikace Uživateli zpracovává následující osobní údaje:

a) jméno a příjmení,

b) věk,

c) e-mailová adresa,

d) telefonní číslo a

e) aktuální poloha a zvolená cílová adresa nebo adresa doručení,

f) označení (může být i jméno a příjmení), adresa a telefonní číslo adresáta při objednání kurýrních služeb,

g) jméno, příjmení, adresa a jiné údaje zadané Uživatelem při uplatnění žádosti dotyčné osoby ve smyslu Nařízení

2.2. Dotčenými osobami jsou:

a) Uživatelé, a

b) adresát při objednání kurýrních služeb.

2.3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

a) plnění smlouvy podle čl. 1 písm. b) Nařízení, kterou je smlouva o přepravě osob nebo smlouva o poskytnutí kurýrních služeb uzavřena mezi Uživatelem a Řidičem prostřednictvím Aplikace

b) oprávněné zájmy podle čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení, kterými jsou zejména zlepšování služeb, zlepšování funkcí Aplikace, umožnění zjištění přesného místa vyzvednutí a předcházení zneužívání Aplikace nebo používání Aplikace v rozporu s podmínkami používání,

c) plnění zákonné povinnosti podle článku. Čl. 1 písm. c) Nařízení, kterou je evidence a vyřizování žádostí dotčených osob ve smyslu Nařízení.

2.4. Účelem zpracování osobních údajů Uživatelů je registrace v Aplikaci, uzavření smluv vymezených v bodě 2.3 písm. a) tohoto článku Informace prostřednictvím Aplikace, zprostředkování objednávek Uživatelů prostřednictvím Aplikace Řidičem, zlepšování funkcí Aplikace, předcházení zneužívání Aplikace nebo používání Aplikace v rozporu s podmínkami používání a vyřizování žádostí dotčených osob v souladu s Nařízením.

2.5. Některé osobní údaje, zejména jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo jsou povinnými údaji pro registraci v Aplikaci a tyto údaje spolu s aktuální adresou a cílovou adresou nebo adresou doručení je třeba zadat pro vytváření objednávek na taxislužbu a kurýrní služby a na uzavření smluv o přepravě osob (taxislužbě) a smluv o poskytování kurýrních služeb, jsou proto smluvním požadavkem, bez jejichž poskytnutí není možné uzavřít smlouvu o přepravě osob (taxislužbě) a smlouvu o poskytnutí kurýrních služeb, proto jsou smluvním požadavkem, bez jejichž poskytnutí není možné uzavřít smlouvu. V případě osobních údajů podle bodu 2.1 písm. g) tohoto článku jde o zákonnou povinnost Společnosti TICK TACK jako provozovatele osobních údajů a pokud Společnost TICK TACK nebude schopna dotčenou osobu pro neposkytnutí osobních údajů identifikovat, může Společnost TICK TACK odmítnout jednat na základě žádosti dotčené osoby.

2.6. Společnost TICK TACK nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu článku 9 Nařízení.

2.7. Získané osobní údaje Uživatelů mohou být předmětem profilování, jehož cílem je výlučně lepší nastavení marketingové kampaně a marketingových nabídek adresovaných Uživatelům.

2.8. Společnost TICK TACK osobní údaje Uživatelů poskytuje následujícím příjemcům:

a) Řidičem jako poskytovatelem přepravy osob (taxislužby) a poskytovatelem kurýrních služeb nebo řidičem smluvních partnerů Společnosti TICK TACK, za předpokladu, že Řidiči jsou vytíženi a Uživatel souhlasí se zprostředkováním jeho objednávky smluvním partnerem Společnosti TICK TACK prostřednictvím Aplikace

b) bance, která zajišťuje zúčtování přijatých plateb a platební bránu,

c) odborným poradcem, zejména účetním a právním,

d) společnostem zajišťujícím zasílání e-mailových oznámení

e) poskytovatelem cloudových služeb.

2.9. Společnost TICK TACK uzavírá s Řidiči jako zprostředkovateli ve smyslu čl. 10.2. Čl. 8 Nařízení smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s Čl. Čl. 2 Nařízení, jejímž předmětem je závazek Řidičů zajistit ochranu zpracovávaných osobních údajů Uživatelů.

2.10. Orgány veřejné moci, které mohou přijmout osobní údaje v rámci konkrétního zjišťování v souladu s právem Evropské unie nebo právem členského státu se nepovažují za příjemce, proto zde nebudou jako příjemci uváděny.

2.11. Osobní údaje jsou zpracovávány primárně v členských státech Evropské unie. Společnost TICK TACK nezamýšlí uskutečnit přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Společnost TICK TACK však může v případě potřeby provést přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci na základě rozhodnutí o přiměřenosti v souladu s čl. 45 Nařízení nebo po přijetí přiměřených záruk podle čl. 46 Nařízení a za předpokladu, že zúčastněné osoby budou mít k dispozici vymahatelná práva a účinné právní prostředky nápravy nebo v případě výjimek podle čl. 100 odst. 4 písm. 49 Nařízení. V případě přenosu osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci je Společnost TICK TACK povinna dotyčnou osobu o tom informovat.

2.12. Osobní údaje Uživatelů jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu zpracování osobních údajů:

a) v případě osobních údajů zpracovávaných za účelem registrace v Aplikaci, jsou osobní údaje uchovávány po dobu registrace Uživatele v Aplikaci a následně jsou neprodleně vymazány pokud nejsou tytéž osobní údaje zpracovávány současně i pro jiný účel,

b) v případě osobních údajů zpracovávaných za účelem uzavření smluv vymezených v bodě 2.3 písm. a) tohoto článku Informace po dobu nezbytnou ke splnění účelu (poskytnutí objednané služby) a následně jsou v účtu Uživatele evidovány po dobu existence účtu Uživatele, a to i prostřednictvím historie objednávek a nákupů Uživatele, nejkratší jsou však osobní údaje evidovány po dobu běhu promlčecích dob vyplývajících z práv Uživatele v souvislosti s objednanou službou,

c) v případě osobních údajů zpracovávaných za účelem vyřízení a evidence žádostí dotčených osob o uplatnění práv ve smyslu Nařízení se osobní údaje uchovávají nejdéle po dobu jednoho roku ode dne vyřízení žádosti a následně jsou vymazány.

 

3. Řidiči

3.1. Společnost TICK TACK při zpracování osobních údajů Řidičů zpracovává následující osobní údaje:

a) jméno a příjmení,

b) obchodní jméno,

c) e-mailová adresa,

d) údaje o vozidle,

e) aktuální poloha a údaje o aktivitě prostřednictvím Aplikace,

f) místo podnikání,

g) číslo bankovního účtu,

h) telefonní číslo,

i) jiné údaje vyplývající z dokumentů předložených Řidičem za účelem prokázání oprávnění vykonávat podnikatelskou činnost a poskytovat taxislužbu nebo kurýrní služby,

j)jiné údaje uvedené Řidičem při uplatnění žádosti dotčené osoby ve smyslu Nařízení.

3.2. Dotčenými osobami jsou Řidiči, tedy osoby zaregistrované v Aplikaci za účelem poskytování taxislužby nebo kurýrních služeb, které mají se Společnosti TICK TACK uzavřenou zvláštní smlouvu nebo poskytují taxislužbu nebo kurýrní služby na základě pracovního nebo obchodního smluvního vztahu s Řidičem.

3.3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

a) plnění smlouvy podle čl. 1 písm. b) Nařízení, kterou je smlouva o zprostředkování uzavírána mezi Řidičem a Společnosti TICK TACK a smlouva o přepravě osob nebo smlouva o poskytnutí kurýrních služeb uzavřená mezi Uživatelem a Řidičem prostřednictvím Aplikace,

b) oprávněné zájmy podle čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení, kterými jsou zejména kontrola plnění zákonných povinností Řidiči, zlepšování funkcionality Aplikace, efektivní využívání Řidičů podle jejich aktuální polohy, zajištění přehledu o vytíženosti Řidičů a jejich aktivity a předcházení zneužívání Aplikace.

c) plnění zákonné povinnosti podle článku. Čl. 1 písm. c) Nařízení, kterou je vedení účetnictví a evidence a vyřizování žádostí dotčených osob ve smyslu Nařízení.

3.4. Účelem zpracovávání osobních údajů Řidičů je zprostředkování nabídky Řidičů pro uzavření smlouvy o přepravě osob (taxislužby) nebo smlouvy o poskytnutí kurýrních služeb prostřednictvím Aplikace Uživatelem, zpracování plateb od Uživatelů a jejich zasílání Řidičům, zajištění funkčnosti a efektivnosti Aplikace, kontrola SVEZ.SE, evidence údajů o uskutečněných jízdách, vystavování faktur na provizi a vedení účetnictví.

3.5. Některé osobní údaje, zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, údaje o vozidle a umožnění získávání údajů o aktuální poloze je třeba zadat nebo umožnit získávat pro plnění smlouvy o zprostředkování uzavřené se Společnosti TICK TACK a pro přijímání objednávek na taxislužbu a kurýrní služby prostřednictvím Aplikace, jsou proto smluvním požadavkem, bez jejichž poskytnutí nebude Řidiči umožněna registrace v Aplikaci a nebude mu umožněno přijímat objednávky Uživatelů. V případě osobních údajů ve smyslu bodu 3.1 písm. j) tohoto článku Informace jde o zákonnou povinnost Společnosti TICK TACK jako provozovatele osobních údajů a pokud Společnost TICK TACK nebude schopna dotyčnou osobu pro neposkytnutí osobních údajů identifikovat, může Společnost TICK TACK odmítnout jednat na základě žádosti dotčené osoby. V případě obchodního jména, místa podnikání, čísla bankovního účtu, jde o osobní údaje potřebné pro vedení účetnictví, tedy rovněž pro splnění zákonné povinnosti Společnosti TICK TACK.

3.6. Společnost TICK TACK nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu článku 9 Nařízení.

3.7. Zpracovávané osobní údaje a jiné údaje Řidičů společně s hodnocením Řidičů provedeným Uživateli prostřednictvím Aplikace jsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování. Automatizované individuální rozhodování slouží k selektivnímu zobrazení objednávek Uživatelů jednotlivým Řidičem. Při automatizovaném individuálním rozhodování se používají zejména údaje o aktuální poloze Řidiče, hodnocení Řidiče v Aplikaci, předchozí objednávky, zejména poměr přijatých objednávek a případné stornování objednávky, typ vozidla, případné poskytování příplatkových služeb. Důsledkem automatizovaného individuálního rozhodování je selektivní zobrazování objednávek Uživatelů jednotlivým Řidičem a v případech špatného hodnocení Řidiče nebo vysokého poměru nepřijatých objednávek i částečné nebo úplné omezení zobrazování objednávek.

3.8. Společnost TICK TACK osobní údaje Řidičů poskytuje následujícím příjemcům:

a) Uživatelem jako objednatelem taxislužby nebo kurýrní služby,

b) bance, která zajišťuje zúčtování přijatých plateb a platební bránu,

c) odborným poradcem, zejména účetním a právním,

d) společnostem zajišťujícím zasílání e-mailových oznámení

e) poskytovatelem cloudových služeb.

3.9. Orgány veřejné moci, které mohou přijmout osobní údaje v rámci konkrétního zjišťování v souladu s právem Evropské unie nebo právem členského státu se nepovažují za příjemce, proto zde nebudou jako příjemci uváděny.

3.10. Osobní údaje jsou zpracovávány primárně v členských státech Evropské unie. Společnost TICK TACK nezamýšlí uskutečnit přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Společnost TICK TACK však může v případě potřeby provést přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci na základě rozhodnutí o přiměřenosti v souladu s čl. 45 Nařízení nebo po přijetí přiměřených záruk podle čl. 46 Nařízení a za předpokladu, že zúčastněné osoby budou mít k dispozici vymahatelná práva a účinné právní prostředky nápravy nebo v případě výjimek podle čl. 100 odst. 4 písm. 49 Nařízení. V případě přenosu osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci je Společnost TICK TACK povinna dotyčnou osobu o tom informovat.

3.11. Osobní údaje Řidičů jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu zpracování osobních údajů:

a) v případě osobních údajů zpracovávaných za účelem registrace v Aplikaci, jsou osobní údaje uchovávány po dobu registrace v Aplikaci a následně jsou neprodleně vymazány pokud nejsou tytéž osobní údaje zpracovávány současně i pro jiný účel,

b) v případě osobních údajů zpracovávaných za účelem uzavření smlouvy o přepravě osob (taxislužby) a smlouvy o poskytnutí kurýrních služeb jsou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytnou ke splnění účelu (poskytnutí taxislužby nebo kurýrní služby) a následně jsou v Účtu Řidiče evidovány po dobu existence Účtu Řidiče, a to i prostřednictvím historie objednávek Řidiče, nejkratší jsou však osobní údaje evidované po dobu běhu promlčecích dob vyplývajících z objednané taxislužby nebo kurýrní služby,

c) v případě osobních údajů potřebných pro vedení účetnictví, jsou osobní údaje evidovány po dobu vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy pro účetní a daňové doklady,

d) v případě osobních údajů zpracovávaných za účelem vyřízení a evidence žádostí dotčených osob o uplatnění práv ve smyslu Nařízení se osobní údaje uchovávají nejdéle po dobu jednoho roku ode dne vyřízení žádosti a následně jsou vymazány.

 

3.12. Digitální COVID průkaz EU se zpracovává na právním základě, kterým je souhlas subjektu údajů.

 

4. Jiné fyzické osoby – podnikatelé, se kterými má provozovatel uzavřenou smlouvu, osoby oprávněné jednat jménem smluvních partnerů a zástupci (zaměstnanci) smluvních partnerů

4.1. Společnost TICK TACK při zpracování osobních údajů fyzických osob – podnikatelů, se kterými má uzavřenou smlouvu, osob oprávněných jednat jménem smluvních partnerů a zástupců (zaměstnanců) smluvních partnerů zpracovává následující osobní údaje, které získala přímo od dotčených osob, z veřejně přístupného zdroje, kterým je zejména obchodní nebo živnostenský rejstřík nebo v případě zástupců (zaměstnanců) od svého smluvního partnera, který je zaměstnavatelem dotyčné osoby, a to v rozsahu:

a) akademický titul, jméno, příjmení,

b) obchodní jméno fyzické osoby – podnikatele,

c) místo podnikání fyzické osoby – podnikatele,

d) pracovní, služební nebo funkční zařazení zástupce smluvního partnera nebo jeho statutárního orgánu,

e) telefonní číslo,

f) emailová adresa,

g) podpis,

h) informace, které jsou obsahem e-mailové komunikace za účelem plnění smlouvy nebo vedení evidence, jejíž vedení je provozovateli uloženo zákonem nebo na základě zákona.

4.2. Dotyčnými osobami jsou:

a) fyzické osoby – podnikatelé (kromě Řidičů), se kterými má Společnost TICK TACK uzavřenou smlouvu,

b) osoby oprávněné jednat jménem smluvních partnerů,

c) zástupci (zaměstnanci) smluvních partnerů

4.3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

a) v případě fyzických osob – podnikatelů a statutárních zástupců smluvních partnerů plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. b) Nařízení, kterou je příslušná smlouva uzavřena mezi Společnosti TICK TACK a jejím smluvním partnerem,

b) v případě osob, které jsou zaměstnanci smluvního partnera TICK TACK § 78 ods. 3 Zákona. Zdrojem získání osobních údajů dotčené osoby je její zaměstnavatel, který je zároveň smluvním partnerem TICK TACK, a který má jako zaměstnavatel ve smyslu uvedeného ustanovení Zákona oprávnění „poskytovat její osobní údaje nebo zveřejnit její osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení, služební zařazení, funkční zařazení, osobní číslo zaměstnance nebo zaměstnanecké číslo zaměstnance, odborný útvar, místo výkonu práce, telefonní číslo, faxové číslo, adresa elektronické pošty na pracoviště a identifikační údaje zaměstnavatele, je-li to nutné v souvislosti s plněním pracovních povinností, služebních povinností nebo funkčních povinností dotyčné osoby.“

c) plnění zákonné povinnosti podle článku. Čl. 1 písm. c) Nařízení, kterou je evidence a vyřizování žádostí dotčených osob ve smyslu Nařízení.

4.4. Účelem zpracování osobních údajů fyzických osob – podnikatelů, se kterými má TICK TACK uzavřenou smlouvu, osob oprávněných jednat jménem smluvních partnerů a zástupců (zaměstnanců) smluvních partnerů je uzavření a plnění příslušné smlouvy mezi smluvním partnerem Společnosti TICK TACK a výkon práv a povinností vyplývajících smlouvy, provedení opatření na žádost dotčené osoby před uzavřením smlouvy, vedení evidence zástupců, respektive zaměstnanců smluvních partnerů z důvodu plnění jejich pracovních, služebních a funkčních povinností a zajištění plynulých dodavatelsko – odběratelských vztahů a vyřizování žádostí dotčených osob v souladu s Nařízením.

4.5 Společnost TICK TACK nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl.9 Nařízení.

4.6. Získané osobní údaje fyzických osob – podnikatelů, se kterými má TICK TACK uzavřenou smlouvu, osob oprávněných jednat jménem smluvních partnerů a zástupců (zaměstnanců) smluvních partnerů nejsou předmětem profilování ani jiné formy automatizovaného individuálního rozhodování.

4.7. Společnost TICK TACK osobní údaje fyzických osob – podnikatelů, s nimiž má TICK TACK uzavřenou smlouvu, osob oprávněných jednat jménem smluvních partnerů a zástupců (zaměstnanců) smluvních partnerů může poskytnout v nezbytném rozsahu smluvním partnerům v oblasti zpracování účetní agendy a poradenských služeb (zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů.

4.8. Orgány veřejné moci, které mohou přijmout osobní údaje v rámci konkrétního zjišťování v souladu s právem Evropské unie nebo právem členského státu se nepovažují za příjemce, proto zde nebudou jako příjemci uváděny.

4.9. Osobní údaje jsou zpracovávány primárně v členských státech Evropské unie. Společnost TICK TACK nezamýšlí uskutečnit přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Společnost TICK TACK však může v případě potřeby provést přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci na základě rozhodnutí o přiměřenosti v souladu s čl. 45 Nařízení nebo po přijetí přiměřených záruk podle čl. 46 Nařízení a za předpokladu, že zúčastněné osoby budou mít k dispozici vymahatelná práva a účinné právní prostředky nápravy nebo v případě výjimek podle čl. 100 odst. 4 písm. 49 Nařízení. V případě přenosu osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci je Společnost TICK TACK povinna dotyčnou osobu o tom informovat.

4.10. Osobní údaje fyzických osob – podnikatelů, se kterými má TICK TACK uzavřenou smlouvu, osob oprávněných jednat jménem smluvních partnerů a zástupců (zaměstnanců) smluvních partnerů jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu zpracování osobních údajů:

a) Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smlouvy, v souvislosti s níž byly získány. Po ukončení smluvního vztahu nebo závazků z něj vyplývajících nebo souvisejících s ním jsou osobní údaje uloženy na období vyžadované a uvedeny v příslušných právních předpisech. Po uplynutí zákonných lhůt jsou následně osobní údaje zlikvidovány v souladu s platnými právními předpisy.

b) V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem vyřízení a evidence žádostí dotčených osob o uplatnění práv ve smyslu Nařízení se osobní údaje uchovávají nejdéle po dobu jednoho roku ode dne vyřízení žádosti a následně jsou vymazány.

 

5. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

5.1. Společnost TICK TACK zpracovává osobní údaje Uživatelů i pro marketingové účely, a to následující kategorie osobních údajů:

a) oslovení,

b) jméno a příjmení,

c) věk,

d) e-mailová adresa.

5.2. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro marketingové účely je souhlas dotyčné osoby ve smyslu čl. 2. Čl. 1 písm. a) Nařízení.

5.3. Dotčenými osobami jsou Uživatelé Aplikace, kteří dají Společnosti TICK TACK souhlas ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely.

5.4. Účelem zpracování osobních údajů je realizace marketingových kampaní Společnosti TICK TACK, a to i prostřednictvím zasílání elektronické pošty a přizpůsobení a zlepšení marketingových kampaní pro cílové skupiny.

5.5. Společnost TICK TACK nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu článku 9 Nařízení. Osobní údaje Uživatelů mohou být předmětem profilování, jehož cílem je přizpůsobení zasílaných marketingových zpráv pro Uživatele. Za tímto účelem mohou být osobní údaje Uživatele posuzovány souborně a Uživatel může být na základě zpracovávaných osobních údajů zařazen do marketingové kategorie. Výsledky profilování jsou použity výhradně pro marketingové účely.

5.6. Společnost TICK TACK osobní údaje Uživatelů zpracovávaných pro marketingové účely poskytuje společnostem zajišťujícím marketingové služby, zejména přímý marketing.

5.7. Osobní údaje jsou zpracovávány primárně v členských státech Evropské unie. Společnost TICK TACK nezamýšlí uskutečnit přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Společnost TICK TACK však může v případě potřeby provést přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci na základě rozhodnutí o přiměřenosti v souladu s čl. 45 Nařízení nebo po přijetí přiměřených záruk podle čl. 46 Nařízení a za předpokladu, že zúčastněné osoby budou mít k dispozici vymahatelná práva a účinné právní prostředky nápravy nebo v případě výjimek podle čl. 100 odst. 4 písm. 49 Nařízení. V případě přenosu osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci je Společnost TICK TACK povinna dotyčnou osobu o tom informovat.

5.8. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu registrace Uživatele v Aplikaci nebo do odvolání souhlasu Uživatele se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, podle toho co nastane dříve.

5.9. Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, a to zasláním e-mailu na adresu gdpr@svez.se. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů před odvoláním souhlasu.

 

6. Firemní zákazníci

6.1. Za firemního zákazníka se považuje fyzická osoba, která na základě pracovního vztahu nebo jiného obdobného vztahu ke společnosti (zaměstnavateli), objednává prostřednictvím zřízeného firemního portálu v Aplikaci přepravu osob (taxislužbu) nebo kurýrní služby, a to jménem a na účet společnosti (zaměstnavatele) , se kterou má Společnost TICK TACK uzavřenou zvláštní smlouvu.

6.2. V případě firemních zákazníků se kromě osobních údajů uvedených v čl. II., IV. a VI . této Informace, zpracovávají i údaje o společnosti (zaměstnavateli), pracovní e-mailová adresa a telefonní číslo. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Společnosti TICK TACK a společností, jménem a na jejíž účet firemní zákazník vytváří objednávku (zaměstnavatelem) jako objednatelem přepravy osob (taxislužby) nebo kurýrních služeb pro zaměstnance, tedy na právním základě podle čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení. Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 10. 9 Nařízení.

6.3. Osobní údaje jsou poskytovány následujícím příjemcům:

a) Řidičem jako poskytovatelem přepravy osob (taxislužby) a poskytovatelem kurýrních služeb nebo řidičem smluvních partnerů Společnosti TICK TACK, za předpokladu, že Řidiči jsou vytíženi a Uživatel souhlasí se zprostředkováním jeho objednávky smluvním partnerem Společnosti TICK TACK prostřednictvím Aplikace,

b) odborným poradcem, zejména účetním a právním,

c) společnostem zajišťujícím zasílání e-mailových oznámení a

d) poskytovatelům cloudových služeb.

6.4.Osobní údaje jsou zpracovávány primárně v členských státech Evropské unie. Společnost TICK TACK nezamýšlí uskutečnit přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Společnost TICK TACK však může v případě potřeby provést přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci na základě rozhodnutí o přiměřenosti v souladu s čl. 45 Nařízení nebo po přijetí přiměřených záruk podle čl. 46 Nařízení a za předpokladu, že zúčastněné osoby budou mít k dispozici vymahatelná práva a účinné právní prostředky nápravy nebo v případě výjimek podle čl. 100 odst. 4 písm. 49 Nařízení. V případě přenosu osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci je Společnost TICK TACK povinna dotyčnou osobu o tom informovat.

6.5. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu registrace firemního zákazníka v rámci zřízeného firemního portálu v Aplikaci a následně jsou uchovávány nejdéle po dobu běhu promlčecích dob k právům vyplývajícím z poskytnutých služeb přepravy osob (taxislužby) a kurýrních služeb.

 

7. Technické údaje

7.1. Společnost TICK TACK při používání Aplikace získává od Uživatelů technické údaje, a to:

a) typ a model mobilního zařízení,

b) jedinečný identifikátor mobilního zařízení uuid,

c) IP adresu,

d) identifikaci operačního systému mobilního zařízení,

e) typ mobilního internetového prohlížeče,

f) push token pro odesílání push notifikací,

g) informace o používání aplikace.

7.2. Získávané technické údaje mohou být považovány za osobní údaje Uživatelů. Účelem zpracování technických údajů je zajištění funkčnosti Aplikace, zlepšování funkcionalit Aplikace, kontrola dodržování podmínek používání Aplikace, získávání údajů pro další vývoj Aplikace, získávání údajů o využívání Aplikace a ochrana před zneužíváním Aplikace. Právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy Společnosti TICK TACK v souladu s Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení, kterými jsou zabezpečení funkčnosti Aplikace, zlepšování funkcionalit Aplikace, kontrola dodržování podmínek používání Aplikace, získávání údajů pro další vývoj Aplikace, získávání údajů o využívání Aplikace a ochrana před zneužíváním Aplikace. Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 10. 9 Nařízení. Získané technické údaje mohou být použity pro profilování, jehož cílem je výlučně lepší nastavení marketingové kampaně a marketingových nabídek adresovaných Uživatelům.

7.3. Osobní údaje jsou poskytovány společnostem, které zajišťují posílání push notifikací (InfoBip, Viptel) a zasílání e-mailových oznámení.

7.4. Zasílání push notifikací je Uživatel oprávněn kdykoli zablokovat ve svém mobilním zařízení, čímž však Uživatel bere na vědomí, že některé funkce a upozornění mohou být zcela nebo částečně omezeny.

7.5. Osobní údaje jsou zpracovávány primárně v členských státech Evropské unie. Společnost TICK TACK nezamýšlí uskutečnit přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Společnost TICK TACK však může v případě potřeby provést přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci na základě rozhodnutí o přiměřenosti v souladu s čl. 45 Nařízení nebo po přijetí přiměřených záruk podle čl. 46 Nařízení a za předpokladu, že dotyčné osoby budou mít k dispozici vymahatelná práva a účinné právní prostředky nápravy nebo v případě výjimek podle čl. 49 Nařízení. V případě přenosu osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci je Společnost TICK TACK povinna dotyčnou osobu o tom informovat.

7.6. Osobní údaje jsou evidovány po dobu maximálně dvou let ode dne jejich získání.

 

8. Práva dotyčné osoby

8.1. Dotčená osoba má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

a) právo na přístup k údajům podle čl. 15 Nařízení – dotyčná osoba má právo od nás získat potvrzení o tom, zda jsou námi zpracovávány osobní údaje, které se týkají dotyčné osoby, a pokud tomu tak je, má dotyčná osoba právo na informace o účelu jejich zpracovávání, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích osobních údajů a době jejich uchovávání. Jsme povinni na požádání dotyčné osoby poskytnout kopii osobních údajů, které zpracováváme. Za jakékoli další kopie, které bude dotyčná osoba od nás požadovat, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud podaná žádost elektronickými prostředky podá žádost, informace se dotyčné osobě poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud výslovně dotyčná osoba nepožádá o jiný způsob jejich poskytnutí;

b) právo na opravu podle čl. 16 Nařízení – dotyčná osoba má právo, abychom na žádost dotyčné osoby bez zbytečného odkladu opravili nesprávné osobní údaje, které se týkají dotyčné osoby. Dotčená osoba má s ohledem na účely zpracování osobních údajů právo i na doplnění neúplných osobních údajů;

c) právo na vymazání („zapomenutí“) podle čl. 10. 17 Nařízení – dotyčná osoba má právo na vymazání osobních údajů, které se týkají dotyčné osoby a my jsme povinni takové osobní údaje neprodleně vymazat v případě, že je splněn některý z následujících důvodů:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • dotyčná osoba odvolá souhlas ke zpracování osobních údajů, pokud je právním základem zpracování osobních údajů,
  • dotyčná osoba namítá vůči zpracování osobních údajů podle čl. Čl. 1 Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo namítá proti zpracování osobních údajů podle čl. 1 písm. 21 od. 2 Nařízení,
  • osobní údaje byly zpracovávány nezákonně,
  • osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle práva Evropské unie nebo práva členského státu.

d) právo na omezení zpracování podle čl. 18 Nařízení – dotyčná osoba má právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, pokud:

  • dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů, a to během ověřování jejich správnosti,
  • osobní údaje byly zpracovávány nezákonně a místo vymazání dotyčná osoba žádá omezení jejich použití,
  • již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků,
  • dotyčná osoba namítá vůči zpracování osobních údajů podle čl. Čl. 1 Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby;

e) právo na přenosnost údajů podle čl. 20 Nařízení – dotyčná osoba má právo získat osobní údaje, které nám byly poskytnuty na právním základě podle čl. 10. Čl. 1 písm. a) nebo b) nařízení (souhlas dotyčné osoby nebo plnění smlouvy), které se týkají dotyčné osoby a převést je dalšímu provozovateli. Na právo na přenos osobních údajů k druhému provozovateli má dotyčná osoba právo jen pokud to je technicky možné;

f) právo namítat podle čl. 21 Nařízení – subjekt údajů má právo vznést námitky z důvodů týkajících se konkrétní situace proti zpracovávání osobních údajů, které je vykonáváno na právním základě podle čl. 10 odst. 2 nařízení. Čl. 1 písm. f) Nařízení (oprávněný zájem). V případě takové námitky dotyčné osoby nesmíme dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokážeme nezbytné oprávněné důvody pro jejich zpracování nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

g) právo podat stížnost – pokud se dotyčná osoba domnívá, že jsme porušili právní předpisy na ochranu osobních údajů, může podat stížnost Kontrolnímu úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

e-mailová adresa: posta@uoou.cz

webstránka: https://www.uoou.cz

8.2. Práva dotyčné osoby lze uplatnit zasláním žádosti na e-mailovou adresu gdpr@svez.se nebo písemně na adresu společnosti: TICK TACK, s. r. o., Vrchlického 1321/5b, 150 00 Praha

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.