Všeobecné obchodní podmínky

1. Pojmy a definice

1.1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Podmínky) se používají následující pojmy:

a) SVEZ.SE znamená obchodní společnost TICK TACK s.r.o., se sídlem Vrchlického 1321/5b, 150 00 Praha, IČ: 01613707, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 209292

b) Aplikace znamená aplikaci s názvem SVEZ.SE určenou pro mobilní zařízení, zejména chytré telefony, tablety a/nebo telefonní ústřednu (Call centrum) pro hlasové telefonní služby, které provozuje společnost TICK TACK s.r.o. a jejímž prostřednictvím lze objednat taxislužbu.

c) Uživatel znamená fyzickou osobu, která si vytvoří profil (účet) v Aplikaci nebo používá Aplikaci bez vytvoření profilu (účtu).

d) Účet znamená profil Uživatele vytvořený v Aplikaci, který je chráněn heslem (autentifikačním prvkem) určeným Uživatelem.

e) Cestující znamená fyzickou osobu starší 18 let, která má zájem o objednání taxislužby prostřednictvím Aplikace.

f) Řidič znamená třetí osobu, která na základě smluvního vztahu se společností TICK TACK s.r.o. přijímá prostřednictvím Aplikace objednávky Cestujících na taxislužbu.

g) Elektronická peněženka je evidence předplacených peněžních prostředků (ve formě technických prostředků uchovávajících majetkovou hodnotu elektronicky), a to elektronicky v Aplikaci, sloužících omezeně na platbu za taxislužbu prostřednictvím Aplikace.

2. Účel a předmět úpravy Podmínek

2.1. Tyto Podmínky upravují pravidla používání Aplikace. Uživatel je povinen si tyto Podmínky přečíst před zahájením používání Aplikace, vyjádřit s Podmínkami souhlas a dodržovat povinnosti v nich určené po celou dobu používání Aplikace. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nebo kteroukoli jejich částí nesouhlasí, není oprávněn používat Aplikaci. Používáním Aplikace Uživatel vyjadřuje, že s těmito Podmínkami souhlasí. 

2.2. Společnost TICK TACK s.r.o. není ve vztahu k Cestujícím dopravcem (poskytovatelem taxislužby). Společnost TICK TACK s.r.o. Cestujícím pouze zajišťuje možnost prostřednictvím Aplikace objednat si u Řidiče SVEZ.SE taxislužbu a Řidičům SVEZ.SE zajišťuje zveřejnění jejich nabídek na poskytnutí taxislužby a zprostředkovává objednávky Cestujících. Společnost TICK TACK s.r.o. proto vystupuje v postavení zprostředkovatele.

2.3. Podmínky používání Elektronické peněženky jsou předmětem zvláštních všeobecných obchodních podmínek dostupných na https://svez.se/penezenka.

2.4. Tyto Podmínky neupravují podmínky objednávání taxislužby na základě zvláštní smlouvy uzavřené mezi společností TICK TACK s.r.o. a jednotlivými smluvními partnery (firemní zákazníci).

3. Obecná pravidla používání Aplikace

3.1. Vykonavatelem majetkových práv k Aplikaci, provozovatelem Aplikace, majitelem ochranné známky „SVEZ.SE“, jejího slovního i obrazového vyjádření, je společnost TICK TACK s.r.o. Souhlasem s těmito podmínkami se Uživatel zavazuje, že nebude porušovat práva společnosti TICK TACK s.r.o. ve vztahu k Aplikaci a práva duševního vlastnictví patřící společnosti TICK TACK s.r.o.

3.2. Stažením Aplikace a souhlasem s těmito Podmínkami je Uživateli udělena nevýhradní bezúplatná licence k používání Aplikace v souladu s těmito Podmínkami.

3.3. Uživatel se zejména zavazuje, že nebude:

a) používat Aplikaci  pro jiný účel než je vymezen v těchto Podmínkách,

b) obcházet technická omezení Aplikace,

c) zasahovat do Aplikace a jejich součástí a měnit je,

d) používat Aplikaci za jinou osobu nebo umožnit používání Aplikace pod vlastním jménem jiné osobě,

e) přetěžovat nebo jiným způsobem způsobovat nefunkčnost Aplikace, a

f) kopírovat Aplikaci a její součásti a neoprávněně ji rozmnožovat a zveřejňovat.

3.4. Uživatel je povinen zajistit ochranu svého zařízení na kterém používá Aplikaci a zamezit neoprávněnému použití Aplikace jinou osobou. Pokud dojde k neoprávněnému použití Účtu Uživatele, je Uživatel povinen společnost TICK TACK s.r.o. neprodleně informovat.

3.5. Uživatel se zavazují společně s těmito Podmínkami při používání Aplikace dodržovat obecně závazné právní předpisy, dobré mravy a zavazuje se Aplikaci  nezneužívat zejména k dosažení neoprávněných výhod nebo způsobení škody jinému.

3.6. Uživatel není oprávněn udělit sublicenci k Aplikaci.

3.7. Pro používání Aplikace se vyžaduje připojení k internetu nebo hlasové telefonní služby. Připojení k internetu a hlasové telefonní služby si je Uživateli povinen zajistit sám a na své náklady.

3.8. Společnost TICK TACK s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost údajů uvedených Uživateli v Aplikaci. Rovněž společnost TICK TACK s.r.o. neodpovídá za rychlost komunikace v rámci Aplikace a Call centra a přenos dat prostřednictvím internetu nebo hlasových služeb.

3.9. Společnost TICK TACK s.r.o. prověřuje Řidiče SVEZ.SE při jejich registraci v Aplikaci, přesto společnost TICK TACK s.r.o. neumí garantovat, že Řidič bude splňovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a z těchto Podmínek po celou dobu registrace v Aplikaci, proto společnost TICK TACK s.r.o. neodpovídá za porušení jakýchkoli povinností a předpokladů pro výkon taxislužby Řidiči vyjma těch vztahující se na zprostředkovatele. Uživatel i Cestující se může kdykoli obrátit na společnost TICK TACK s.r.o. s podnětem na Řidiče prostřednictvím Aplikace.

3.10. Pokud jsou v Aplikaci obsaženy odkazy a reklamy na obsah třetích stran, za takový obsah třetích stran Společnost TICK TACK s.r.o. neodpovídá.

4. Uživatelský Účet

4.1. Po stažení Aplikace je Uživateli umožněno vytvořit Účet. Účet si může vytvořit jen fyzická osoba starší 18 let s plnou způsobilostí k právním úkonům.

4.2. Při vytváření Účtu je Uživatel povinen uvést pravdivé a úplné údaje, jinak odpovídá za škodu, kterou tím Společnosti TICK TACK s.r.o. způsobí. Pokud Společnost TICK TACK s.r.o. zjistí, že Uživatel uvedl nepravdivé nebo neúplné údaje, je Společnost TICK TACK s.r.o. oprávněna Účet zrušit nebo zablokovat.

4.3. Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány Společnosti TICK TACK s.r.o. v souladu se zásadami ochrany osobních údajů dostupnými na https://svez.se/gdpr a ​​obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

5. Taxislužba

5.1. Před vytvořením objednávky je třeba zvolit způsob platby. Aplikace umožňuje zvolení platby v hotovosti, platby prostřednictvím zadané platební karty, platby na fakturu (firemní zákazníci) nebo prostřednictvím elektronické peněženky. Pravidla používání Aplikace při platbě na fakturu (firemní zákazníci) nejsou předmětem úpravy těchto Podmínek.

5.2. Vytvořením objednávky Uživatelem a jejím přijetím Řidičem dochází k uzavření smlouvy o přepravě mezi Cestujícím a Řidičem. Společnost TICK TACK s.r.o. není smluvní stranou smlouvy o přepravě a sama přepravu neposkytuje.

5.3. Společnost TICK TACK s.r.o. negarantuje, že po vytvoření objednávky Cestujícího bude objednávka přijata Řidičem.

5.4. Cestující si má možnost v Aplikaci (vyjma Call Centra) zvolit, zda provede objednávku taxislužby prostřednictvím zadání cílové adresy a výběr Řidiče ponechá na Aplikaci nebo si Cestující zvolí konkrétního Řidiče z dostupných Řidičů v okolí. Pokud není Cestujícím zvolen Řidič dostupný nebo objednávku nepřijme, je Společnost TICK TACK s.r.o. oprávněna vybrat jiného dostupného Řidiče.

5.5. Cena objednané přepravy se zobrazí Cestujícímu před vytvořením objednávky v Aplikaci. Cestující je povinen se před jejím objednáním seznámit s cenou přepravy a zadáním objednávky s takto stanovenou cenou přepravy vyjadřuje svůj souhlas.

5.6. V případě přerušení jízdy na základě pokynu Cestujícího, změny trasy na základě pokynu Cestujícího, neočekávaných překážek na zvolené trase nebo jiných výjimečných okolností, je možné účtovat příplatek k předběžné ceně přepravy oznámené Cestujícímu při vytváření objednávky (bod 5.5 Podmínek), který se vypočítá podle výše aktuální ceny jízdy a podle skutečně ujeté trasy nebo doby jízdy.

5.7. Cestující bere na vědomí a souhlasí s tím, že po vytvoření objednávky na taxislužbu, její přijetí Řidičem a nastoupení do vozidla Řidiče, nelze od uzavřené smlouvy o přepravě odstoupit vzhledem k tomu, že se zahájením přepravy začne před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy. Pokud Cestující zruší objednávku po jejím přijetí Řidičem a přejetí i jen částečné trasy Řidičem k místu vyzvednutí, je Řidič oprávněn požadovat od Cestujícího úhradu skutečně vzniklých nákladů za ujetou trasu a Společnost TICK TACK s.r.o. je oprávněna částku skutečně vzniklých nákladů účtovat Cestujícímu.

5.8. Pravidla používání Elektronické peněženky na platbu za taxislužbu, jsou předmětem zvláštních všeobecných obchodních podmínek dostupných na https://svez.se/penezenka.

5.9. Pokud jsou Řidiči v době vytvoření objednávky Cestujícím vytíženi a žádný Řidič objednávku Cestujícího nepřijme, Společnost TICK TACK s.r.o. je po souhlasu Cestujícího uděleném prostřednictvím Aplikace oprávněna jeho objednávku postoupit svým smluvním partnerům. V případě postoupení objednávky Cestujícího smluvním partnerem Společnosti TICK TACK s.r.o. může být Cestujícímu omezen způsob platby za přepravu na hotovost, v takovém případě je na omezený způsob platby Cestující v Aplikaci předem upozorněn.

5.10. Při vytváření objednávky na taxislužbu Cestující odpovídá za uvedení správných a úplných údajů adresy vyzvednutí a cílové adresy. Pokud Cestující neuvede správnou adresu vyzvednutí a Řidič podle zadaných údajů neumí vyzvednout Cestujícího, Řidič se pokusí kontaktovat Cestujícího zprávou prostřednictvím Aplikace, nebude-li Cestující reagovat na zprávu, Řidič se ho pokusí kontaktovat telefonicky a pokud přesto Cestujícího nelze vyzvednout. , Řidič zruší objednávku a je oprávněn požadovat od Cestujícího úhradu skutečně vzniklých nákladů za ujetou trasu a Společnost TICK TACK s.r.o. je oprávněna částku skutečně vzniklých nákladů účtovat Cestujícímu.

5.11. Na Cestujícím zadanou adresu vyzvednutí a cílovou adresu musí být možný bezpečný a neomezený přístup osobním motorovým vozidlem. Pokud není na adresu vyzvednutí možný bezpečný a neomezený přístup osobním motorovým vozidlem, Řidič se pokusí kontaktovat Cestujícího zprávou prostřednictvím Aplikace a nebude-li Cestující reagovat na zprávu, Řidič se jej pokusí kontaktovat telefonicky. Není-li možné Cestujícího kontaktovat nebo Cestující odmítá přijít na nejbližší dostupné místo, je Řidič oprávněn zrušit objednávku s tím, že Řidič je oprávněn požadovat od Cestujícího úhradu skutečně vzniklých nákladů za ujetou trasu a Společnost TICK TACK s.r.o. je oprávněna částku skutečně vzniklých nákladů účtovat Cestujícímu. Pokud není možný bezpečný a neomezený přístup na cílovou adresu, Řidič odveze Cestujícího na nejbližší dostupnou adresu, přičemž Řidiči vzniká právo na zaplacení plné částky objednané taxislužby a Společnost TICK TACK s.r.o. je oprávněna takovou sumu Cestujícímu účtovat.

5.12. Pokud se Cestující nedostaví k Řidiči ani po oznámení o příjezdu Řidiče na adresu vyzvednutí Cestujícímu prostřednictvím Aplikace, a to maximálně do 5 minut (v závislosti na možnosti Řidiče čekat na zvoleném místě vyzvednutí) je Řidič oprávněn zrušit objednávku, a Řidič je oprávněn požadovat od Cestujícího úhradu skutečně vzniklých nákladů za ujetou trasu.

5.13. Pokud bude Uživatel opakovaně zadávat nesprávné adresy vyzvednutí nebo se opakovaně nedostaví k Řidiči ve lhůtě podle bodu 5.12 tohoto článku Podmínek, je Společnost TICK TACK s.r.o. oprávněna zablokovat nebo zrušit Účet Uživatele a neumožnit témuž Uživateli opětovnou registraci.

6. Řidiči

6.1. Tento článek upravuje práva a povinnosti Řidičů při používání Aplikace, poskytování taxislužby. Na Řidiče se vztahují i ​​ustanovení uvedená v článcích I. až IV. a článcích IX. a XI. těchto Podmínek.

6.2. Řidič je před používáním Aplikace pro účely poskytování taxislužby povinen uzavřít se Společnosti TICK TACK s.r.o. zvláštní smlouvu upravující podmínky zprostředkování objednávek Řidiči Společnosti TICK TACK s.r.o. (dále jen „Smlouva“), smlouvu o zpracovávání osobních údajů a vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami. Právní otázky neupravené ve Smlouvě se řídí příslušnými částmi těchto Podmínek vztahujícími se na Řidiče. Ustanovení Smlouvy mají přednost před těmito Podmínkami. Používáním Aplikace Řidič vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami (v částech, které se na Řidiče vztahují).

6.3. Společnost TICK TACK s.r.o. zajistí prostřednictvím Aplikace zveřejnění Řidiče jako poskytovatele taxislužby v Aplikaci a zajistí zprostředkování objednávek Cestujících prostřednictvím Aplikace. Přijetím objednávky prostřednictvím Aplikace se Řidič zavazuje, že provede objednanou taxislužbu. Podmínky zrušení objednávky po jejím přijetí Řidičem jsou předmětem Smlouvy.

6.4. Řidič bere na vědomí, že Společnost TICK TACK s.r.o. zprostředkováním objednávek na taxislužbu nevstupuje do vztahu mezi Řidičem a Cestujícím.

6.5. Společnost TICK TACK s.r.o. negarantuje Řidiči žádné minimální množství objednávek.

6.6. Společnost TICK TACK s.r.o. nemá možnost prověřovat Cestující a neodpovídá za chování a případnou škodu způsobenou Cestujícím Řidiči.

6.7. Podmínkou používání Aplikace jako Řidič je zároveň i splnění všech podmínek včetně podnikatelských oprávnění, koncesí a splnění jiných povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů. Řidič se zavazuje dodržovat všechny povinnosti ve smyslu předchozí věty tohoto bodu Podmínek po celou dobu používání Aplikace jako Řidič. Řidič je povinen zajistit, aby i jakékoli osoby a vozidla, která používá k poskytování taxislužby splňovaly povinnosti podle první věty tohoto bodu Podmínek, a to po celou dobu používání Aplikace jako Řidič. Pokud Řidič nesplňuje povinnosti uvedené v tomto bodě Podmínek, je povinen přestat používat Aplikaci jako Řidič.

6.8. Řidič je zodpovědný zejména za:

a) řádné poskytnutí taxislužby,

b) škodu způsobenou na zdraví nebo majetku způsobenou provozem motorového vozidla, zejména v souvislosti s dopravní nehodou nebo škodnou událostí, kterou Řidič zavinil,

6.9. Pokud Řidič poskytuje taxislužbu prostřednictvím svých řidičů, ať už v pracovněprávním vztahu nebo na základě zvláštní smlouvy, odpovídá Řidič jakoby plnil sám.

6.10. Společnost TICK TACK s.r.o. na základě zprostředkování objednávek Řidičům zajišťuje přijetí platby kartou Cestujících a jejich následné poukázání v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě na účet zadaný Řidičem. Společnost TICK TACK s.r.o. však nenese odpovědnost za platby provedené Cestujícími. Řidič je povinen bezodkladně poskytnout na požádání Společnosti TICK TACK s.r.o. součinnost potřebnou pro šetření transakce, a to zejména poskytnutím informací o poskytnuté taxislužbě.

6.11. Řidič bere na vědomí a souhlasí s tím, že Cestujícím je umožněno prostřednictvím Aplikace hodnotit Řidiče a hodnocení je pro Uživatele viditelné i při vytváření objednávky, což může ovlivnit počet objednávek pro Řidiče.

6.12. Společnost TICK TACK s.r.o. je oprávněna Řidiči po stížnostech Cestujících, zjištění porušení povinností Řidiče vyplývajících ze Smlouvy, z těchto Podmínek nebo z obecně závazných právních předpisů, zejména v případě nedostatečného hodnocení Řidiče v Aplikaci, překročení ve Smlouvě dohodnutého množství odmítnutých objednávek za týden, nedosažení ve Smlouvě dohodnutého procentuálního podílu přijímání objednávek nebo porušení zákazu konkurenční činnosti dohodnutého ve Smlouvě, dočasně nebo natrvalo zablokovat nebo zrušit účet Řidiče a neumožnit mu dále používat Aplikaci ani opětovnou registraci, a to i bez předchozího upozornění.

6.13. Řidič se zavazuje nepoškozovat dobré jméno Společnosti TICK TACK s.r.o., dodržovat pravidla slušného chování při kontaktu s Cestujícími a dodržovat pravidla silničního provozu.

6.14. Při ukončení podnikatelské činnosti nebo ztrátě potřebných oprávnění k vykonávání činnosti, je Řidič povinen Společnost TICK TACK s.r.o. neprodleně informovat a přestat používat Aplikaci jako Řidič.

6.15. Pokud není na místo vyzvednutí nebo místo doručení možný bezpečný a neomezený přístup osobním motorovým vozidlem, nebo zadané adresy nejsou správné nebo úplné, postupuje Řidič podle článku V. bod 5.10 nebo 5.11 těchto Podmínek. Při nepřítomnosti Cestujícího na zvolené adrese vyzvednutí postupuje Řidič podle článku V. bodu 5.12 těchto Podmínek.

6.16. Řidič se zavazuje Aplikaci nezneužívat, a to zejména k získávání kontaktů na Cestující a obcházení objednávání taxislužby prostřednictvím Aplikace.

7. Reklamace

7.1. Přestože Společnost TICK TACK s.r.o. neodpovídá za řádné poskytnutí služeb Řidiči, Společnost TICK TACK s.r.o. umožňuje přijetí reklamace poskytnuté taxislužby prostřednictvím formuláře v Aplikaci, zprávy prostřednictvím Aplikace, zasláním e-mailu na info@svez.se nebo pomocí kontaktního formuláře dostupného na webové stránce, a její následné postoupení konkrétnímu Řidiči. Odpovědným z vadného plnění objednané taxislužby je vždy Řidič nebo řidič smluvního partnera Společnosti TICK TACK s.r.o.

7.2. Reklamaci taxislužby je třeba uskutečnit bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejich poskytnutí nebo zrušení objednávky.

7.3. Cestující berou na vědomí, že k uplatnění reklamace taxislužby přichází až momentem jejího postoupení Řidiči, řidiči smluvního partnera Společnosti TICK TACK s.r.o., o čemž je Cestující informován.

7.4. Řidič se zavazuje vyřídit reklamaci taxislužby bezodkladně, ve složitých případech do 3 pracovních dní ode dne uplatnění reklamace, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí a po jejím přijetí (postoupení od Společnosti TICK TACK s.r.o.) vystavit Cestujícímu potvrzení o přijetí reklamace. V případě reklamace uplatněné prostřednictvím Společnosti TICK TACK s.r.o. vystavuje potvrzení o přijetí reklamace Společnost TICK TACK s.r.o. jménem Řidiče.

7.5. Uživatel je oprávněn uplatnit reklamaci transakce uskutečněné prostřednictvím Aplikace na e-mailové adrese info@svez.se, prostřednictvím Aplikace nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webové stránce. Reklamaci transakce uskutečněné prostřednictvím Aplikace je třeba provést nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uskutečnění. Společnost TICK TACK s.r.o. vyřídí reklamaci transakce uskutečněné prostřednictvím Aplikace neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí.

7.6. Uživatelé jsou povinni poskytnout součinnost potřebnou pro objasnění uplatněné reklamace.

8. Orgán dozoru a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.1.  Orgánem dozoru ve věcech ochrany spotřebitele je Česká obchodní inspekce (ČOI), Inspektorát pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu, Štěpánská 44, 110 00 Praha

8.2. Spotřebitel má právo se obrátit s cílem ochrany svých spotřebitelských práv na subjekt alternativního řešení sporů. Možnosti a podmínky alternativního řešení sporů upravuje zákon č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele. Seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských  sporů lze nalézt na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Návrh na zahájení alternativního řešení sporů lze podat i prostřednictvím platformy dostupné na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

9. Pravidla soutěží

9.1. Pravidla soutěží naleznete zde.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Uživatel není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku vůči Společnosti TICK TACK s.r.o. bez předchozího písemného souhlasu Společnosti TICK TACK s.r.o. Uživatel není oprávněn jednostranně započítat pohledávku vůči Společnosti TICK TACK s.r.o.

10.2. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a příslušnými soudy jsou soudy České republiky. Pokud Uživatel nemá bydliště, místo podnikání nebo sídlo na území České republiky, soudem příslušným k řešení sporů je soud České republiky určený podle sídla Společnosti TICK TACK s.r.o.

10.3. Tyto Podmínky mohou být vyhotoveny ve více jazykových verzích, přičemž rozhodující je verze v českém jazyce.

10.4. Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek stane neplatným nebo neúčinným, jsme oprávněni jej nahradit jiným ustanovením s co nejbližším obsahem a účelem k původnímu ustanovení a taková neplatnost nebo neúčinnost nemá vliv na platnost a účinnost jiných ustanovení těchto Podmínek.

10.5. Jsme oprávněni kdykoli změnit tyto Podmínky, a to i bez předchozího oznámení nebo upozornění.

10.6. Tyto Podmínky a jejich změny se stávají účinnými momentem jejich zveřejnění.

10.7. Uživatel nás může kdykoli v případě otázek nebo potřeby technické pomoci kontaktovat na info@svez.se.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.